ENG

Data protection

 

Based on Article 3 and Article 7 of the Personal Data Protection Act (NN 103/03, 118/06, 41 / 08,130 / 11, 106/12), the tourist agency 3D Adventure takes care of the protection of all personal data collected from clients for the purpose of fulfilling its obligations towards clients. We’re aligned with GDPR, The General Data Protection Regulation.

Personal data shall be any information that can be undoubtedly assigned to a person, i.e. identify his/her identity (such as name, address, OIB, JMBG, OI number, passport number, bank card number) as well as any other information whose unauthorized use can cause material and moral damage to the client/traveler.

Our agency respects your privacy, and we process personal information you give with great conscientiousness. For all the information you provide, we need your consent. We use the collected data when booking your accommodation, transportation, if you buy your travel insurance through us, and when paying. In addition, the information you provide we use to communicate with you in order to provide you with best possible services. We will update your information regularly and inform you about products and services that might be of interest to you. We collect the following information:
Information you provide during registration on our website or when booking our services . In addition, the data we receive through e-mail are also included. All user data is strictly stored and accessible only to employees who need this information to perform their job. All 3D Adventure employees and business partners are responsible for respecting the principles of privacy protection.

 

E-mail communication

The data we provide is used to communicate with you through e-mail notifications. In some cases, we send email notifications for reservation of your accommodation or the service you have selected .

 

Modes of protecting your information

We pay much attention to protecting personal information and we are aware of its great importance. Therefore, we have taken steps that protect data from unauthorized access or use by unauthorized persons, so we use encrypted data transfer and other security measures.

 

Data storage

All organizational and technological measures have been taken to protect client/passenger personal information from accidental loss or destruction, from unauthorized access or modification, unauthorized disclosure, and any other misuse. The Agency will deny any liability that would result from misuse of information by a third party, and for any damage that may be caused to the client/ traveler by misusing them. By denying this responsibility, the Agency does not want to reduce its liability for acting in accordance with legal regulations.

Right to inspect data

The client / traveler has the right to submit a request to the authorized person of the Agency for the purpose of exercising the right to  inspect his/her personal data, and to supplement them, modify them, delete them, etc. The application can be submitted by e-mail or by fax. A client/traveler who believes that his/ her rights guaranteed by the GDPR have been violated, has the right to apply for a violation of the right to the Personal Data Protection Agency.

 

HR

Zaštita podataka

 

Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11, 106/12), turistička agencija 3D Adventure, skrbi o zaštiti svih osobnih podataka, koje u svrhu izvršavanja obaveza u domeni poslova turističke agencije prikuplja od svojih klijenata. Usklađeni smo sa GDPR, općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji može nedvojbeno odredit osobu, tj. utvrditi njen identitet (kao što su ime i prezime, adresa, OIB, JMBG, broj OI, broj putovnice, broj bankovne kartice) kao i svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijeti materijalnu i moralnu štetu klijentu/putniku.

Naša agencija poštuje Vašu privatnost, te obrađujemo osobne podatke koje dajete s velikom savjesnošću. Za sve podatke koje nam dajete potrebna nam je vaša suglasnost. Prikupljene podatke upotrebljavamo prilikom rezerviranja vašeg smještaja, prijevoza, ukoliko preko nas kupite i svoje putno osiguranje, te prilikom plaćanja. Osim toga, podatke koje dajete upotrebljavamo da bismo s Vama ostvarili komunikaciju prilikom pružanja usluga. Vaše podatke ćemo redovito ažurirati te Vas obavještavati o proizvodima i uslugama koje bi Vam mogle biti interesantne. Prikupljanjem obuhvaćamo sljedeće podatke:
Podatke koje dajete tijekom registracije na našoj internetskoj stranici ili prilikom rezerviranja naših usluga. Osim toga, obuhvaćeni su i podaci koje dobivamo putem elektroničke pošte. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici 3D Adventure d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

E-mail komunikacija

Podatke koje dajete upotrebljavamo da bismo s Vama ostvarili komunikaciju putem e-mail obavijesti. U nekim slučajevima šaljemo e-mail obavijesti za potvrde rezervacije vašeg smještaja ili usluge koju ste odabrali.

 

Načini zaštita Vaših podataka

Pridajemo mnogo pažnje zaštiti osobnih podataka i svjesni smo njene velike važnosti. Stoga smo poduzeli korake koji štite podatke od neovlaštenog uvida ili korištenja istima od neovlaštene osobe, stoga koristimo kriptirani prijenos podataka i ostale sigurnosne mjere.

 

Čuvanje podataka

Poduzete su sve organizacijske i tehnološke mjere potrebne da se osobni podaci klijenta/putnika zaštitite od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Agencija se odriče svake odgovornosti koja bi nastala zlouporabom podatak od strane treće osobe, te za bilo kakvu štetu koja može nastati klijentu/putniku zlouporabom istih. Odricanjem od navedene odgovornost, Agencija ne želi umanjiti svoju odgovornost za postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Pravo na uvid u podatke

Klijent/putnik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Agencije radi ostvarivanja prava na uvid svojih osobnih podataka, te na njihovu dopunu, izmjenu, brisanje i slično. Zahtjev se može podnijeti putem e-maila ili faxom. Klijent/putnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.